Klasyfikacja procesów

Generalnie można wyodrębnić trzy podstawowe poziomy procesów (1): megaprocesy, czyli procesy o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu przekrojowym (poziomym) organizacji, w efekcie których powstają np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju, programy rewitalizacji; procesy podstawowe, w efekcie których powstaje usługa związana bezpośrednio z podstawowym rodzajem działalności organizacji, często wynikające z przepisów prawa; procesy … Czytaj dalej

Metodologia IDEF0

Co to jest IDEF0? IDEF0 – Icam DEFinition for Function Modeling (ICAM jest akronimem Integrated Computer Aided Manufacturing), jest metodologią modelowania funkcji do opisywania funkcji produkcyjnych. IDEF0 oferuje funkcjonalny język modelowania przeznaczony do analizy, budowania, reengineeringu oraz integracji systemów informacyjnych lub procesów biznesowych. Historia metodologii IDEF0 W latach 70. w Stanach Zjednoczonych program Air Force … Czytaj dalej

Pojęcie procesu idealnego

K. Perechuda i W. Cieśliński posługują się pojęciem procesu idealnego (1), który na rysunku został uwidoczniony jako punkt. Proces idealny cechują takie parametry czas, koszt oraz jakość, przy czym czas oraz koszt są równe 0, a jakość osiąga w tym punkcie optimum. Autorzy pojęcie procesu idealnego wyprowadzili z koncepcji systemu idealnego G. Nadlera (tzw. trójkąt … Czytaj dalej

Interesariusz a uczestnik procesu

Nowoczesne podejście do rozumienia procesu zakłada, że aby zaistniał proces, czy żeby można było go zaprojektować trzeba uprzednio określić kto jest klientem, jakie są jego potrzeby i w jakim czasie powinny być realizowane (1). Stanowi to radykalną zmianę podejścia w stosunku do dotychczasowych teorii i praktyk. Systematyka obszarów podejścia procesowego możliwa jest w oparciu o … Czytaj dalej

Struktura procesu (3)

Wejście i wyjście z procesu Wejściem do procesu (zasileniem) są wszystkie zasoby niezbędne do realizacji procesu (np. rzeczowe, kapitałowe, informacyjne, ludzkie) w postaci materiałów, dokumentów, informacji czy też kompetencji pracowników. Wyjście procesu stanowi jego wymierny rezultat (wynik, produkt procesu). Można wyróżnić rezultaty pośrednie oraz bezpośrednie. Rezultaty pośrednie są warunkiem koniecznym (umożliwiającym) osiągania rezultatów bezpośrednich, zatem … Czytaj dalej